ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων

Α Εξάμηνο

Βασικά Μαθήματα 

Δημιουργικός Σχεδιασμός Προϊόντων

Conceptual Product Design

Δίνεται έμφαση στην αποτύπωση της αρχικής ιδέας, ώστε να είναι δυνατή η περεταίρω αξιοποίηση και παρουσίασή της με ρεαλιστικότερο τρόπο. Χρησιμοποιούνται οι αρχές και οι εφαρμογές του visual design. Οι μελέτες περίπτωσης, οι ασκήσεις και οι εργασίες θα βασίζονται σε μια σειρά από διαφορετικούς παραγωγικούς τομείς (π.χ. βιομηχανικά αντικείμενα, οχήματα, έπιπλα, συσκευασίες, gadgets, ενδύματα και υποδήματα).

Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ

Computer Aided Design

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εισαγωγή  των μεταπτυχιακών φοιτητών στην  διαδικασία και τις μεθόδους σχεδιασμού προϊόντων με τη βοήθεια Η/Υ.

Οι φοιτητές εισάγονται στην τρισδιάστατη σχεδίαση με την βοήθεια Η/Υ. Αποκτούν γνώσεις στις μεθοδολογίες  σχεδίασης, στα γεωμετρικά μοντέλα σχεδίασης,  στους τρόπους αναπαράστασης των στερεών γεωμετρικών μοντέλων, στον  παραμετρικό σχεδιασμό, στις μεθοδολογίες συναρμολόγησης, στην αναπαράσταση καμπυλών και επιφανειών, στους δισδιάστατους και τρισδιάστατους μετασχηματισμούς, στις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις μέσῳ τεχνικών απόδοσης (Rendering).

Το εργαστήριο του μαθήματος αποτελείται από ασκήσεις σχεδιασμού προϊόντων και συστημάτων σε τρεις διαστάσεις με στερεά μοντέλα, με τη χρήση κατάλληλου εμπορικού CAD λογισμικού.

Επιλογή Υλικών και Διεργασιών Παραγωγής

Material and Manufacturing Process Selection

Υλικά Κατασκευών : Χάλυβες, Χυτοσίδηροι, Κράματα Αλουμινίου, Κράματα Χαλκού, Ευγενή Κράματα, Κράματα Τιτανίου, Συνθετικά Υλικά, Σύνθετα Υλικά, Κεραμικά Υλικά. Ιδιότητες,  εφαρμογές και επιλογή

Διεργασίες Παραγωγής: Χύτευση, Μηχανικές Κατεργασίες Διαμόρφωσης, Κατεργασίες Κοπής, Συγκολλήσεις και Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών και Κατασκευών.

Κατεύθυνση CAD/CAM

Προγραμματισμός εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ

Computer Aided Manufacturing - CAM

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εισαγωγή  των μεταπτυχιακών φοιτητών στην  διαδικασία και τις μεθόδους προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC με τη βοήθεια Η/Υ.

Οι φοιτητές εισάγονται στη δημιουργία προγραμμάτων ψηφιακής καθοδήγησης για την παραγωγή προϊόντων, στην προσομοίωση μηχανουργικών κατεργασιών με την βοήθεια Η/Υ, αλλά και την παραγωγή τους σε ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές. Καλύπτονται προηγμένες CAD/CAM τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής και επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτιστοποίηση διαδρομής εργαλείων μηχανικής κατεργασίας και πλήρη επαλήθευση προσομοίωσης μηχανικής κατεργασίας και αποφυγή συγκρούσεων.

Το εργαστήριο του μαθήματος αποτελείται από ασκήσεις σχεδιασμού στερεών μοντέλων και δημιουργίας προγραμμάτων ψηφιακής καθοδήγησης για την κατασκευή τους σε εργαλειομηχανές CNC με τη χρήση κατάλληλων εμπορικών CAD/CAM λογισμικών.

Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς

Computer programming for Engineers

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εισαγωγή  των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάλυση και ανάπτυξη κώδικα σε C++.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να:

 

  • έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού.

  • είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την παρακολούθηση του μαθήματος.

έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων για την κατανόηση και ανάπτυξη προγραμμάτων που επεκτείνουν ή εξειδικεύουν τις δυνατότητες των εργαλείων ηλεκτρονικής σχεδίασης που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία.

Κατεύθυνση Product Design

Έρευνα αγοράς και ικανοποίηση πελατών

Marketing Research and Customer Satisfaction

Κατανόηση και ενσωμάτωση των βασικών αρχών μάρκετινγκ στη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος. Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ. Ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς. Τμηματοποίηση της αγοράς. Έρευνα αγοράς. Μέτρηση ικανοποίησης πελατών. Έρευνες ικανοποίησης πελατών.

Σχεδιασμός Προϊόντων

Product Design

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων από διαφορετικές βιομηχανίες με έμφαση στην ολιστική προσέγγιση. Τα προϊόντα αναπτύσσονται μέσα από τεχνικές βασισμένες στις αρχές του Design Thinking και ολοκληρώνονται σε διαφορετικά επίπεδα δημιουργίας. Η παρουσίαση μελετών περίπτωσης αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την εξέλιξη των δεξιοτήτων σχεδιασμού.

Περιλαμβάνονται τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και σειρά πρακτικών ασκήσεων και εργασιών.