ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων

Μέχρι το τέλος της Β’ περιόδου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν το θέμα της Διπλωματικής Εργασίαςκαι τον επιβλέποντα Καθηγητή τους για  αυτήν,  από  δημοσιευμένο  κατάλογο  Θεμάτων  Διπλωματικών  Εργασιών. Η επιλογή γίνεται με την υποβολή του εντύπου Ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας στη Γραμματείατο οποίο  υπογράφει  ο  Επιβλέπων  Καθηγητής.

 

Η  εκπόνηση  της  διπλωματικής  εργασίας  είναι  υποχρεωτική  για τους μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και  αξιολογείται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή  αποτελείται  από  τον επιβλέποντα  της  διπλωματικής  εργασίας  Καθηγητή,  και  δύο  άλλα  μέλη  από  το διδακτικό  προσωπικό  του  ΠΜΣ  ή  εξωτερικός  προσκεκλημένος  μέλος  ΔΕΠ,  ή  ΕΠ  ή  ερευνητής  άλλου  Α.Ε.Ι.,  τους  οποίους  εισηγείται  ο  επιβλέπων  Καθηγητής  στο  Διευθυντή  και  αποφασίζει  τελικώς  η  ΓΣΕΣ/Τμ.  Το  θέμα  της  διπλωματικής  εργασίας  πρέπει  να  εντάσσεται  στα γνωστικά  πεδία των  διδασκομένων μαθημάτων.

 

Η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία πρέπει να διακρίνεται από την επιστημονική  της  αρτιότητα  και  να  στηρίζεται  σε  έγκυρη  Ελληνική  και  Διεθνή  βιβλιογραφία  (σχετικά  επιστημονικά  περιοδικά),  ενώ  απαιτείται  να  παρουσιάζει  στοιχεία  πρωτοτυπίας. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Έντυπο Ανάθεσης Δυπλωματικής Εργασίας| DOC
Οδηγός για την Εκπόνηση της Διπλωματικής Διατριβής | PDF
Οδηγός για τους Βασικούς Κανόνες καταγραφής παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών (Σύστημα APA) | PDF
Bοηθητικό υλικό για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού". | PDF | DOC