ΣΧΕΤΙΚΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων

Τo Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων” με δύο (2) ειδικεύσεις:

 

α) Συστήματα CAD/CAM και

β) Σχεδιασμός προϊόντων

 

Master of Science (MSc) in CAD/CAM Systems and Product Design

a) Computer Aided Design and Manufacturing systems

b) Product design

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο). Ειδικότερα:

 • Διπλωματούχοι Μηχανικοί,

 • Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,

 • Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού,

 • Πτυχιούχοι θετικών επιστημών και

 • Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής επιλογής φοιτητών.

 

Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ όπως απονέμεται από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – M.Sc.) στα «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων» με εξειδίκευση στα Συστήματα CAD/CAM.

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – M.Sc.) στα «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων» με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό Προϊόντων.

Διάρκεια Σπουδών

 

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ - ΜSc ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως σαράντα (40) φοιτητές.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000€  συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων

+ Επαγγελματικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων μηχανικών και πτυχιούχων άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα του σχεδιασμού προϊόντων και συστημάτων παραγωγής.

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση προϊόντων και συστημάτων.

  • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για τον ολιστικό σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς που τίθενται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

  • Η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που να μπορεί να παράγει μεγάλες προστιθέμενες αξίες και νέες τάσεις στον ευρύτερο τομέα του σχεδιασμού προϊόντων.

  • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

+ Τελικές εξετάσεις

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα, πλέον της διπλωματικής του εργασίας. Κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει θέμα διπλωματικής εργασίας. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και αξιολογείται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή.

+ Κανονισμοί εξετάσεων και αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών αποφασίζεται από τη ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια. Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται αλφαβητικά σε κλίμακα από Α έως Ε, όπου: Α = 10, Α- = 9, Β+ =8, Β = 7, Γ = 6, Δ = 5, E = Επανάληψη, ΕΛΛ = Ελλιπώς.

 • Ο φοιτητής που βαθμολογείται με βαθμό Ε σε περισσότερα από δύο μαθήματα ενός εξαμήνου αποβάλλεται από το ΠΜΣ, με απόφαση της ΓΣΕΣ. O φοιτητής που βαθμολογείται με βαθμό Ε σε ένα ή δύο μαθήματα ενός εξαμήνου επανεξετάζεται σε επόμενη εξεταστική περίοδο μία και μόνο φορά. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας υποχρεώνεται για τελευταία φορά να επαναλάβει τα μαθήματα αυτά το εξάμηνο που θα διδαχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων, εφόσον προβλέπονται).

 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται σε Τριμελή Επιτροπή η οποία θα ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Τριμελής Επιτροπή θα εξετάζει το θέμα και θα εισηγείται στη ΓΣΕΣ, η οποία θα λαμβάνει και την τελική απόφαση, την αποβολή τους από το ΠΜΣ ή την επανεξέτασή τους.

 • Στην παραπάνω Τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχει και ο διδάσκων καθηγητής, ο οποίος βαθμολόγησε το μάθημα.

 • Βαθμός ΕΛΛ (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αδυναμία του φοιτητή να λάβει μέρος στις εξετάσεις ή να παραδώσει εργασία για λόγους επαγγελματικούς ή υγείας και αργότερα μέσα σε νέα τακτή προθεσμία δύναται να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφ’ όσον ο φοιτητής εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις.

 • Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημέρα εξέτασης.